Nazvanie mobilnogo menu
Andriyivskyy 18
apartments, restaurant, workshops for artists
location:
year:
size:
status:
team:
Viktor Zotov, Ekaterina Dolhaya, Sergey Ferley, Grisha Zotov, Artem Chernov, Yurij Larionov, Oleg Selivanov, Iryna Tsyba
preliminary design
11 800 m²
2012
Kyiv
Situation
Variant 1
Variant 1
Variant 2
Variant 2
Variant 3
Variant 3
Variant 4
Variant 4
Ground floor plan
5th floor plan
Section
Elevation
Related projects