Nazvanie mobilnogo menu
Office
Office in House of Architect on B.Grynchenka str., 7, Kyiv
location:
year:
program:
size:
status:
team:
Viktor Zotov
completed
100 m²
office
2013
Kyiv, Ukraine