Nazvanie mobilnogo menu
Hotel in Mariupol
hotel and office center
location:
year:
size:
status:
team:
Viktor Zotov, Ivan Seleshok, Roman Slyadnev, Lesya Tysovska
concept
17 800 m²
2020
Mariupol

Схожі проекти