Nazvanie mobilnogo menu
Kyiliv
private house
location:
year:
size:
status:
team:
Viktor Zotov, Oleksii Pahomov, Roman Slyadnev, Nastya Ponomaryova, Oleg Selivanov
under construction
500 m²
2013
Kyiliv
masterplan
basement plan
1st floor plan
2nd floor plan
section 1-1
section 2-2
notrh elevation
west elevation
Related projects