Nazvanie mobilnogo menu
Staroznesenska
restaurant interior
Viktor Zotov, Sergey Ferley, Ilya Obodovsky, Iryna Tsyba
completed
290 m²
2012
Lviv
location:
year:
size:
status:
team:
variant 1
variant 2
variant 3
plan
Related projects