Nazvanie mobilnogo menu
Restaurant in Lviv
interior of the restaurant on Staroznesenskiy str, 70 in Lviv
location:
year:
program:
size:
status:
team:
Viktor Zotov, Sergey Ferley, Ilya Obodovsky, Iryna Tsyba
under construction
290 m²
restaurant
2012
Lviv, Ukraine
variant 1
variant 2
variant 3
variant 4
plan