Nazvanie mobilnogo menu
Z11
revitalization of industrial quarter
Viktor Zotov, Anton Sukhar, Ievgen Artamonov, Oleksii Tryhub, Oleksii Svetlichny, Zoreslava Pendeliuk
23 640 m²
2019
Kyiv
concept
location:
year:
size:
status:
team:
Location
Situation
Master plan. 1 stage
Master plan. 2 stage
Building 2
Building 2. Ground floor plan
Building 2. 1st floor plan
Building 2. Section 1-1
Building 2
Building 5, 6. Zoning
Building 5, 6. Ground floor plan
Building 5, 6. 1st floor plan
Building 5
Building 5, 6. Section 1-1

Related projects