Nazvanie mobilnogo menu
Hotel on Grushevskogo 30
hotel-office complex on the Grushevskogo St. 30
Viktor Zotov, Ekaterina Dolhaya, Grisha Zotov, Sergey Ferley, Iryna Tsyba, Oleg Selivanov
concept
500000 m²
hotel, office
2011
Kyiv, Ukraine
location:
year:
program:
size:
status:
team:
interior
situation
masterplan
section