Nazvanie mobilnogo menu
Grushevskogo
hotel
Viktor Zotov, Ekaterina Dolhaya, Grisha Zotov, Sergey Ferley, Iryna Tsyba, Oleg Selivanov
concept
500 000 m²
2011
Kyiv
location:
year:
size:
status:
team:
interior
situation
Related projects