Nazvanie mobilnogo menu
Syretska
dwelling house
Viktor Zotov, Anna Stognii, Dmitrii Lukashevich, Denis Matvienko
concept
10 000 m²
2005
Kyiv
location:
year:
size:
status:
team:
Related projects