Nazvanie mobilnogo menu
Viktor Zotov, Roman Slyadnev, Sviatoslav Gotsko
concept
1,9 ha
2015
Ivano-Frankivsk
location:
year:
size:
status:
team:
Location
Space zoning
Construction phases
Section
Master plan
Underground floor plan
Ground floor plan
3rd floor plan
4-6th floor plan
7-9th floor plan
Related projects