Nazvanie mobilnogo menu
Mechnikova 1
public building
Viktor Zotov, Sergey Ferley, Oleg Selivanov, Nastya Ponomaryova
concept
17 000 m²
2011
Kyiv
location:
year:
size:
status:
team:
Related projects