Nazvanie mobilnogo menu
Mechnikova 1
public building on Mechnikova str. in Kyiv
Viktor Zotov, Sergey Ferley, Oleg Selivanov, Nastya Ponomaryova
concept
17000 m²
shopping center
2011
Kyiv, Ukraine
location:
year:
program:
size:
status:
team: